Bel ons op 033 - 253 25 01

Winkelmandje ( 0 )

Winkelmand is leeg

GARANTIE
 

  1. Jouwsportzaak.nl staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Jouwsportzaak.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Jouwsportzaak.nl terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt Jouwsportzaak.nl geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
  2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Jouwsportzaak.nl bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Jouwsportzaak.nl. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
  3. Jouwsportzaak.nl staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
  4. Jouwsportzaak.nl beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Jouwsportzaak.nl beslist dat de klacht terecht is, zal Jouwsportzaak.nl handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het Servicepunt dat door Koper is aangegeven
  5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Jouwsportzaak.nl of de fabrikant zijn verricht; 
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.