Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Jouwsportzaak.nl niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. 

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze webshop van Jouwsportzaak.nl (www.jouwsportzaak.nl), die haar hoofdkantoor heeft op Koninginneweg 1, Hoevelaken (Postbus 150, 3870 CD), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112 (BTW-nummer NL800656337B01). Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van deze internetsite
Het gebruik van deze internetsite gebeurt enkel voor eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Jouwsportzaak.nl aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat.  

Jouwsportzaak.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Jouwsportzaak.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Het kan zijn dat Jouwsportzaak.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet Jouwsportzaak.nl dan uitsluitend ter informatie en dit houdt niet in dat Jouwsportzaak.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Jouwsportzaak.nl niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Jouwsportzaak.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouwsportzaak.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouwsportzaak.nl is het niet toegestaan links naar sites van Jouwsportzaak.nl weer te geven.

Online communicatie
Het internet kan onveilig zijn. Stuur daarom vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar Jouwsportzaak.nl. Wanneer je dit toch doet, accepteer je het risico dat jouw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Jouwsportzaak.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Copyright 2018 Jouwsportzaak.nl/Euretco B.V., Hoevelaken