Garantie

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. We verzoeken je ons een geconstateerd gebrek zo spoedig mogelijk te melden.

1. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Jouwsportzaak.nl bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Jouwsportzaak.nl. De garantietermijn bedraagt 6 maanden, uitsluitend op vertoon van de factuur. Bovenstaande doet niets af aan de wettelijke garantie.
2. Jouwsportzaak.nl staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
3. Jouwsportzaak.nl beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Jouwsportzaak.nl beslist dat de klacht terecht is, zal Jouwsportzaak.nl handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het Servicepunt dat door Koper is aangegeven.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

·       indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Jouwsportzaak.nl of de fabrikant zijn verricht;
·       indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en-/of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
·       indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
·       blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, zonlicht of extreme kou.
Klantenservice